China

 • Phonecard for sale: Beijing - Pagode (without barcode), ¥10

  Beijing – Pagode (without barcode), ¥10

  Year: 1988
  Issued: 500
  Alcatel
   60,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Pagode (without barcode), ¥30

  Beijing – Pagode (without barcode), ¥30

  Year: 1988
  Issued: 500
  Alcatel
   60,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Pagode (without barcode), ¥50

  Beijing – Pagode (without barcode), ¥50

  Year: 1988
  Issued: 500
  Alcatel
   60,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Pagode (barcode on front), ¥10

  Beijing – Pagode (barcode on front), ¥10

  Year: 1988
  Issued: 500
  Alcatel
   60,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Pagode (barcode on front), ¥30

  Beijing – Pagode (barcode on front), ¥30

  Year: 1988
  Issued: 500
  Alcatel
   60,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Pagode (barcode on front), ¥50

  Beijing – Pagode (barcode on front), ¥50

  Year: 1988
  Issued: 500
  Alcatel
   60,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Wuofu Temple, ¥ 20

  Beijing – Wuofu Temple, ¥ 20

  Year: 1992
  Issued: 25,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Beijing - Ziguang Cabinet, ¥ 50

  Beijing – Ziguang Cabinet, ¥ 50

  Year: 1992
  Issued: 25,000
  Tamura
   2,50 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Telecommunications, 20 元

  Fujian – Telecommunications, 20 元

  Year: 1992
  Issued: 30,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Mazu - Goddess of Sea, 20 元

  Fujian – Mazu – Goddess of Sea, 20 元

  Year: 1992
  Issued: 10,000
  Tamura
   3,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Jade Maiden Peak, 50 元

  Fujian – Jade Maiden Peak, 50 元

  Year: 1992
  Issued: 30,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Panpan Panda, 100 元

  Fujian – Panpan Panda, 100 元

  Year: 1992
  Issued: 20,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Romance of the Three Kingdoms 1, 20 元

  Fujian – Romance of the Three Kingdoms 1, 20 元

  Year: 1992
  Issued: 30,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Romance of the Three Kingdoms 2, 50 元

  Fujian – Romance of the Three Kingdoms 2, 50 元

  Year: 1992
  Issued: 30,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Telecom building, 10 元

  Fujian – Telecom building, 10 元

  Year: 1992
  Issued: 30,000
  Tamura
   1,50 Add to cart
 • Phonecard for sale: Fujian - Bridge over river, 20 元

  Fujian – Bridge over river, 20 元

  Year: 1992
  Issued: 30,000
  Tamura
   1,50 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 1, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 1, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 2, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 2, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 3, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 3, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 4, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 4, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 5, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 5, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 6, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 6, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peking Opera Art of Mei Lanfang 7, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 7, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 1, ¥ 10

  Gansu – Peking Opera Art of Mei Lanfang 8, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 1, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 1, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 2, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 2, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 3, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 3, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 4, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 4, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 5, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 5, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 6, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 6, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 7, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 7, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 8, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 8, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 9, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 9, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 10, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 10, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 11, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 11, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 12, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 12, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 13, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 13, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 14, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 14, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Gansu - Peony stamp 15, ¥ 10

  Gansu – Peony stamp 15, ¥ 10

  Year: 1994
  Issued: 10,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Guang Dong - Telecommunications antenna, first printing, non-slashed zeroes, ¥ 50

  Guang Dong – Telecommunications antenna, first printing, non-slashed zeroes, ¥ 50

  Year: 1990
  Autelca
   1,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Guang Dong - Telecommunications antenna, reprint, light blue sky, slashed zeroes, ¥ 50

  Guang Dong – Telecommunications antenna, reprint, light blue sky, slashed zeroes, ¥ 50

  Year: 1991
  Issued: 300,000
  Autelca
   1,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Guang Dong - River view, ¥ 30

  Guang Dong – River view, ¥ 30

  Year: 1990
  Issued: 30,000
  Autelca
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Guang Dong - Pagoda building, first printing, non-slashed zeroes, ¥ 100

  Guang Dong – Pagoda building, first printing, non-slashed zeroes, ¥ 100

  Year: 1990
  Autelca
   6,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Guangxi - First issue, phone, 20 元

  Guangxi – First issue, phone, 20 元

  Year: 1992
  Tamura
   4,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Guangxi - First issue, phone, 50 元

  Guangxi – First issue, phone, 50 元

  Year: 1992
  Tamura
   4,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Hebei - Folk art, ¥ 10

  Hebei – Folk art, ¥ 10

  Year: 1993
  Issued: 20,000
  Tamura
  Mint
   3,50 Add to cart
 • Phonecard for sale: Hebei - Vase, ¥ 20

  Hebei – Vase, ¥ 20

  Year: 1993
  Issued: 20,000
  Tamura
  Mint
   3,50 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Monument, 10 元

  Heilongjiang – Monument, 10 元

  Year: 1991
  Tamura
  Mint
   4,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Monument, 30 元

  Heilongjiang – Monument, 30 元

  Year: 1991
  Tamura
  Mint
   4,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Monument, 50 元

  Heilongjiang – Monument, 50 元

  Year: 1991
  Tamura
  Mint
   4,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Ice Lamps, 20 元

  Heilongjiang – Ice Lamps, 20 元

  Year: 1992
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Ice Lamps, 30 元

  Heilongjiang – Ice Lamps, 30 元

  Year: 1992
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Peony, 30 元

  Heilongjiang – Peony, 30 元

  Year: 1992
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Heilongjiang - Peony, 50 元

  Heilongjiang – Peony, 50 元

  Year: 1992
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Hubei - First issue Wuhan, phone, ¥ 50

  Hubei – First issue Wuhan, phone, ¥ 50

  Year: 1991
  Tamura
   5,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Hubei - American Ginseng Tea, ¥ 30

  Hubei – American Ginseng Tea, ¥ 30

  Year: 1993
  Tamura
   1,50 Add to cart
 • Phonecard for sale: Jangxi - Advertisement, ¥ 20

  Jangxi – Advertisement, ¥ 20

  Year: 1993
  Issued: 20,000
  Tamura
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Jangxi - Centennial of Mao Zedong 1, ¥ 20

  Jangxi – Centennial of Mao Zedong 1, ¥ 20

  Year: 1993
  Issued: 20,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Jangxi - Centennial of Mao Zedong 2, ¥ 20

  Jangxi – Centennial of Mao Zedong 2, ¥ 20

  Year: 1993
  Issued: 20,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart
 • Phonecard for sale: Jangxi - Centennial of Mao Zedong 3, ¥ 20

  Jangxi – Centennial of Mao Zedong 3, ¥ 20

  Year: 1993
  Issued: 20,000
  Tamura
  Mint
   2,00 Add to cart